รูปติวเตอร์

พี่โบตั๋น

จบนานแล้วและตอนนี้ทำงานเป็นที่ปรึกษา และสอนภาษาอังกฤษ

ติวเตอร์โบตั๋นค่ะ ชอบภาษาอังกฤษมาก จบมาก็ใช้ภาษาอังกฤษเลย เขียน อ่าน ฟัง พูด ได้หมด ใช้ภาษาในแต่ละวัน 85-95% ต่อวัน

😀ทำไมถึงต้องเรียนกับพี่โบตั๋น

💦 ติวเตอร์โบตั๋นใช้ภาษาอังกฤษรวมเวลาแล้วประมาณ 27 ปี และมีประสบการณ์ด้านการสอนมากกว่า 10 ปี ส่วนใหญ่สอนภาษาอังกฤษให้นักเรียน เช่น สอนนักเรียนระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา มัธยมศึกษาตอนปลาย เพื่อเพิ่มเกรด และสอนนักเรียนที่เรียนมัธยมศึกษตอนปลาย เพื่อเตรียมตัวสอบเข้ามหาวิทยาลัย หรือเตรียมสอบภาษาอังกฤษเพื่อไปเรียนต่อต่างประเทศ และบุคคลทั่วไปเพื่อเตรียมสอบ IELTS, TOEFL, GED (Tests of General Educational Development), IGCSE (International General Certificate of Secondary Education)
หากนักเรียนจะเรียนเพื่อเพิ่มเกรดก็จะเน้นเนื้อหาจากหนังสือเรียนของน้องและอธิบายอ้างอิงหลักการของภาษาอังกฤษโดยตรงและใช้การยกตัวอย่างเพื่อให้นักเรียนเข้าใจมายิ่งขึ้น อีกทั้งหากมีแบบฝึกหัดก็จะทำแบบฝึกหัดด้วยกันกับนักเรียนและอธิบายเนื้อหาอย่างละเอียดครอบคลุมทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นแกร่มม่าคำศัพท์และกฎของภาษาอังกฤษ ติวเตอร์โบตั๋นจะเน้นสอนทบทวนสิ่งที่นักเรียนได้เรียนมาและกำลังจะได้เรียนเพื่อให้นักเรียนเข้าใจอย่างถ่องแท้และเรียนรู้ก่อนการเรียนการสอนจริงที่จะเกิดขึ้น หลักการสอนแบบนี้จะใช้สอนนักเรียนตั้งแต่ประถมต้น จนถึงมัธยมปลาย รวมถึงนักเรียนระดับประถมเพื่อสอบเข้าเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นเพื่อเตรียมตัวสอบเข้าเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย อีกทั้งสอนนักเรียนเพื่อเตรียมตัวสอบเข้ามหาวิทยาลัย ติวเตอร์โบตั๋นยังถนัดเรื่องการสอนนักเรียนที่จะเตรียมตัวสอบ IELTS, TOEFL, GED (Tests of General Educational Development), IGCSE (International General Certificate of Secondary Education) อีกด้วย เพราะติวเตอร์โบตั๋นเคยผ่านการเตรียมตัวสอบและสอบด้วยตัวเองมาแล้ว อีกทั้งตอนสอบเข้าเรียนต่อปริญญาโทศิลป์ศาสตร์มหาบัณฑิต และสอบเข้าทำงานที่หน่วยงานขององค์การสหประชาชาติ ข้อสอบจะเหมือนกับการสอบ IELTS, TOEFL, และ TOEIC
ลูกชายของติวเตอร์ไม่เคยต้องเสียเงินเรียนพิเศษภาษาอังกฤษเลยไม่ว่าจะเป็นการสอบระดับใดๆก็ตาม เพราะติวเตอร์เป็นผู้สอนลูกชายด้วยตนเองตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบมหาวิทยาลัย ก่อนเรียนมหาวิทยาลัย ลูกชายกับติวเตอร์ไม่ได้อยู่จังหวัดเดียวกันเพราะติวเตอร์ต้องทำงานที่กรุงเทพแต่ลูกชายเรียนหนังสืออยู่ต่างจังหวัด ดังนั้นการสอนภาษาอังกฤษให้กับลูกชายทางออนไลน์โดยใช้ Skype เป็นสื่อกลาง (เพราะตอนนั้นยังไม่มีโปรแกรม Zoom) ติวเตอร์จะถนัดมาก ติวเตอร์โบตั๋นเคยเป็นที่ปรึกษาสอนเจ้าหน้าที่ตำรวจ (ที่มีตำแหน่งสูง) เพื่อเตรียมตัวสอบ TOEIC ซึ่งต้องใช้คะแนนในการสอบเลื่อนขั้นหรือสอบเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจแผนกตรวจคนเข้าเมืองและอีกทั้งได้สอนภาษาอังกฤษให้พนักงานของบริษัทหลายบริษัทได้ฝึกพูดและเขียนจดหมายและอีเมล์ ติวเตอร์จะสอนผู้ที่ทำงานแล้วเขียนและพูดในแบบที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการอีกด้วย ติวเตอร์โบตั๋นถนัดมากเพราะใช้ความสามารถในด้านนี้ในหน้าที่การงานของตัวเองทุกวัน ติวเตอร์โบตั๋น ในการสอน ติวเตอร์สามารถสอนได้โดยใช้ได้ทั้งภาษาอังกฤษและภาษาไทย หรือใช้ทั้งสองภาษาในเวลาเดียวกันเพื่อให้นักเรียนและผู้เรียนอื่นๆเข้าใจมากยิ่งขึ้น ติวเตอร์โบตั๋นยังสามารถสอนผู้ที่จะเตรียมตัวไปสัมภาษณ์งานเป็นภาษาอังกฤษอีกด้วย ติวเตอร์สามารถสอนการถูกสัมภาษณ์ในแบบทั่วไป และในแบบขององค์การสหประชาชาติซึ่งองค์การสหประชาชาติจะใช้ระบบการสัมภาษณ์แบบการเข้าถึงความสามารถในด้านทัศนคดิและความสามารถทางด้านเทคนิค (Competency Based System)
สุดท้ายแต่ไม่ท้ายสุด เป็นเวลากว่า 27 ปีที่ ติวเตอร์โบตั๋นได้เขียนโต้ตอบและพูดคุยเป็นภาษาอังกฤษ อีกทั้งได้เป็นผู้ตรวจสอบและแก้ไขรายงานภาษาอังกฤษของพนักงานท่านอื่นที่ทำงานด้วยกันในองค์กรนานาชาติและหน่วยงานขององค์การสหประชาชาติที่ติวเตอร์โบตั๋นเคยทำงานด้วย ภาษาอังกฤษเป็นส่วนสำคัญมากของอาชีพการงานของติวเตอร์โบตั๋นเพราะติวเตอร์ใช้ภาษาอังกฤษประมาณ 80 ถึง 95 เปอร์เซ็นในแต่ละวันของการทำงานในองค์กรนานาชาติและหน่วยงานขององค์การสหประชาชาติ
💦 ส่วนวิชาสังคมชอบวิชานี้เป็นพิเศษและทำคะแนนได้ดีมาตลอดตั้งแต่ประถมต้นจนถึงมัธยมปลาย เพราะความชอบอ่านและความอยากรู้ถึงเหตุการณ์บ้านเมืองในอดีตและปัจจุปัน จนถึงบัดนี้ก็ยังชอบวิชาสังคมถึงแม้จะไม่ชอบที่สุดแต่ก็ชอบรองลงมาจากวิชาภาษาอังกฤษ
สาระของภาษาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เป็นวิชาที่เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วยเรื่อง ราวเกี่ยวกับภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม การดำเนินชีวิต รวมถึงศาสนา ศีลธรรม และจริยธรรม วิชาสังคมศึกษาจึงช่วยให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจว่ามนุษย์ดำรงชีวิตอย่างไร และเข้าใจถึงการพัฒนา การเปลี่ยนแปลงตามยุคสมัย ตามกาลเวลา ตามเหตุปัจจัยต่างๆ ทำให้เกิดความเข้าใจในตนเองและเข้าใจผู้อื่น ยอมรับในความแตกต่าง มีคุณธรรม มีความอดทน อดกลั้น สามารถนำความรู้ไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิต มีคุณภาพชีวิตที่ดี อยู่ในสังคมอย่างเป็นสุข เป็นพลเมืองดีของประเทศชาติและสังคมโลก อันเป็นเป้าหมายที่แท้จริงของการเรียนวิชาสังคมศึกษางเชื่อมโยงให้เด็กเรียนรู้การใช้ชีวิตที่ถูกต้อง อยู่อย่างมีความสุข โดยเรียนผ่านสถานการณ์จริงที่เกิดขึ้นในห้องหรือในโรงเรียน หรือวิเคราะห์จากตัวอย่างสถานการณ์ที่เป็นจริงในสังคม การเรียนการสอนสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมเป็นการศึกษาที่พัฒนาทั้ง 3 ด้านของชีวิตของเรา นั่นคือ ด้านพฤติกรรม (ศีล) คือ
พฤติกรรมในความสัมพันธ์กับโลกแห่งวัตถุ ได้แก่ การใช้ตา หู จมูก ลิ้น กาย ในการส่งเสริมคุณภาพชีวิต มีประสิทธิ ภาพในการใช้งาน ให้ดูเป็น ฟังเป็น และการบริโภคปัจจัย 4 รวมถึงการใช้ประโยชน์จากวัตถุอุปกรณ์ต่างๆ รวมทั้งเทคโน โลยีด้วยปัญญา มุ่งคุณค่าที่แท้จริง และส่งเสริมการพัฒนาชีวิต เรียกว่า กินเป็น บริโภคเป็น ใช้เป็น
พฤติกรรมในการสัมพันธ์กับโลกแห่งชีวิต ได้แก่ การอยู่ร่วมสังคม โดยไม่เบียดเบียน ไม่ก่อความเดือดร้อน มีความ สัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนมนุษย์ ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน ดำรงตนอยู่ในขอบเขตแห่งศีล 5 รักษากติกาสังคม กฎเกณฑ์ กฎหมาย ระเบียบแบบแผน จรรยาบรรณต่างๆ มีการให้ เผื่อแผ่ แบ่งปัน ช่วยเหลือ ให้ความสุขกับเพื่อนมนุษย์ ส่งเสริมการสร้างสรรค์สิ่งดีงาม
พฤติกรรมในด้านอาชีพ คือ ทำมาหาเลี้ยงชีพที่เป็นสัมมาชีพ ไม่ก่อความเดือดร้อนแก่ผู้อื่น เป็นอาชีพที่เอื้อต่อการพัฒนาชีวิตของตน ไม่ทำให้เสื่อมจากคุณความดี ด้านจิตใจ (สมาธิ) แยกได้ดังนี้
คุณภาพจิต ได้แก่ คุณธรรมความดีงามต่างๆ เช่น เมตตา กรุณา กตัญญูกตเวที หิริโอตตัปปะ ฯลฯ ซึ่งจะหล่อเลี้ยงจิตใจให้งอกงาม และเป็นพื้นฐานของพฤติกรรมที่ดีงาม สมรรถภาพจิต ได้แก่ ความสามารถ เข้มแข็ง มั่นคง มีฉันทะ (ความใฝ่รู้ ใฝ่ดี ใฝ่ทำ) มีความเพียร (วิริยะ) ขยัน (อุตสาหะ) อดทน (ขันติ) มีสติ ควบคุมได้ สงบ มีสมาธิ ไม่ประมาท ทำให้ก้าวหน้ามั่นคงในพฤติกรรมที่ดีงามและพร้อมที่จะใช้ปัญญา
สุขภาพจิต ได้แก่ สภาพจิตที่ปราศจากความขุ่นมัว เศร้าหมอง เป็นจิตที่สดชื่น ร่าเริง เบิกบาน ผ่อนคลาย ผ่องใส เป็นสุข ซึ่งส่งผลต่อสุขภาพกาย และทำให้พฤติกรรมที่ดีงาม มีความมั่นคง
ด้านปัญญา (ปัญญา) มีการพัฒนาหลายด้าน หลายระดับ เช่น
-ความรู้ความเข้าใจในการฟัง เล่าเรียน และรับข้อมูลข่าวสารอย่างมีประสิทธิภาพ
-รับรู้ประสบการณ์และเรียนรู้สิ่งต่างๆอย่างถูกต้องตามความเป็นจริง
-คิดพิจารณาอย่างมีวิจารณญาณ ใช้ปัญญา
-รู้จักมอง รู้จักคิด ที่จะให้เข้าถึงความจริง และได้คุณประโยชน์ มีโยนิโสมนสิการ ที่เรียกว่า มองเป็น คิดเป็น
-รู้จักคิดจัดการ ดำเนินการ ทำกิจให้สำเร็จ ฉลาดในวิธีการที่จะนำไปสู่จุดหมาย
-แสวงหา คัดเลือก นำความรู้ที่มีอยู่มาเชื่อมโยงสร้างเป็นความรู้ความคิดใหม่ๆ เพื่อใช้แก้ปัญหาและสร้างสรรค์
-รู้เท่าทันธรรมดาของสิ่งทั้งหลาย รู้แจ้งความจริงของโลกและชีวิต ทำให้วางใจถูกต้องต่อทุกสิ่งทุกอย่าง สามารถแก้ ปัญหาชีวิต ขจัดความทุกข์ในจิตใจของตนได้ หลุดพ้นจากความยึดติดถือมั่นในสิ่งทั้งหลาย ดำเนินชีวิตด้วยปัญญาอย่างแท้จริง ภาษาสังคมเป็นวิชาที่ให้ความรู้อย่างกว้างขวาง วิชาสังคมศึกษาจะถูกแบ่งเป็นเรื่องราวที่เหมาะสมกับนักเรียนในแต่ละระดับ นักเรียนต้องขยันอ่านและเก็บเรื่องราวในสังคมเพื่อเป็นความรู้รอบต้วอีกด้วย

🎥ตัวอย่างการสอน

รูปติวเตอร์
รูปติวเตอร์
รูปติวเตอร์
รูปติวเตอร์
รูปติวเตอร์
รูปติวเตอร์
รูปติวเตอร์
รูปติวเตอร์
รูปติวเตอร์
รูปติวเตอร์
รูปติวเตอร์
รูปติวเตอร์
รูปติวเตอร์
รูปติวเตอร์
รูปติวเตอร์
รูปติวเตอร์
รูปติวเตอร์
รูปติวเตอร์
รูปติวเตอร์
รูปติวเตอร์
รูปติวเตอร์
รูปติวเตอร์
รูปติวเตอร์
รูปติวเตอร์
รูปติวเตอร์

📚วิชาที่เปิดสอน

🇬🇧ภาษาอังกฤษ

💰สังคม

📙ตัวอย่างคอร์สที่เปิดสอน

📖อังกฤษ

📖สังคม

📝ประวัติการศึกษา

🎓
จบการศึกษา

ปริญญาตรี การบริหารธุรกิจ สาขาการตลาด จากสถาบันวิทยาลัยโยนก (ปัจจุปันเปลี่ยนชื่อเป็น เดอะเนชั่น) ลำปาง ประเทศไทย
3.20

🎓
จบการศึกษา

💦 ปริญญาโทศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาภาษาและการสื่อสาร หลักสูตรภาษาอังกฤษ จาก สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
3.50

🎓
จบการศึกษา

Professional Secretarial Course International Correspondence School (Long Distance Study), ICS Learning System, Manila, Philippines
เกรด 4

🎓
จบการศึกษา

Business English for Professional Success –Bangkok School of Management
เกรด A

🎓
จบการศึกษา

Effective Business Writing Skill II,The British Council, Bangkok, Thailand
เกรด A

🎓
จบการศึกษา

Business Writing Level Intermediate -The British Council, Bangkok, Thailand
เกรด A

🤔รีวิวโดยนักเรียน


💸ราคา


250 บาท/ชม
250 บาท/ชม
250 บาท/ชม
250 บาท/ชม
250 บาท/ชม
250 บาท/ชม
250 บาท/ชม
250 บาท/ชม
250 บาท/ชม
250 บาท/ชม
250 บาท/ชม
250 บาท/ชม
250 บาท/ชม
250 บาท/ชม
250 บาท/ชม
250 บาท/ชม
250 บาท/ชม
250 บาท/ชม
250 บาท/ชม
250 บาท/ชม
250 บาท/ชม
250 บาท/ชม
250 บาท/ชม
250 บาท/ชม
250 บาท/ชม
250 บาท/ชม
250 บาท/ชม

ติวเตอร์โบตั๋นยังไม่มีเวลาว่างสอนพิเศษขณะนี้ ท่านสามารถกดปุ่มด้านล่างเพื่อกรอกแบบฟอร์มเพื่อให้เราค้นหาติวเตอร์ท่านอื่นในเวลาที่ท่านสะดวก
สมัครเรียน
ช่วยเหลือ / สอบถาม ? ติดต่อสอบถาม / แนะนำฟีเจอร์ ขอบคุณสำหรับข้อความ หากเป็นคำถามจะมีการติดต่อท่านกลับทางอีเมลล์โดยเร็ว
ส่ง