Protutor

บล็อค


FIND GOOD TUTOR

เหตุผลดี ๆ ในการหาติวเตอร์มาช่วยสอนพิเศษเพิ่มเติม

ทุกวันนี้การแข่งขันทางด้านการศึกษามีความเข้มข้นมากขึ้น เพราะการสอบเข้ามหาวิทยาลัยในคณะดีๆ เป็นสิ่งที่ช่วยทำให้มีโอกาสประสบความสำเร็จในอนาคตมากขึ้น ทำให้เด็กนักเรียนหลายคนต้องมอง หาติวเตอร์ หรือ หาครูสอนพิเศษ เพื่อมาเสริมความรู้ให้แน่นขึ้นเพื่อเพิ่มโอกาสประสบความสำเร็จในการสอบเรียนต่อ

หลายคนอาจมีคำถามว่า การเรียนพิเศษมีความจำเป็นหรือไม่ หากเพียงแค่ตั้งใจเรียนในห้องและอ่านหนังสือทบทวนอย่างสม่ำเสมอก็น่าจะทำให้ทำข้อสอบได้เหมือนกันซึ่งความคิดนี้ก็ถูกต้องในส่วนหนึ่งเพราะการตั้งใจเรียนในห้องและหมั่นอ่านหนังสือทบทวนจะทำให้เรามีพื้นฐานความรู้ที่ดี แต่หาก หาติวเตอร์ ที่มีความรู้มาสอนเพิ่มเติมก็จะยิ่งเป็นการส่งเสริมให้เรียนได้ดียิ่งขึ้น

ครูสอนพิเศษตัวต่อตัวกำลังสอนพิเศษ

โดยมีเหตุผลประกอบดังต่อไปนี้

  1. ช่วยทบทวนความรู้ในการเรียนอย่างเป็นระบบ เพราะติวเตอร์มีประสบการณ์ในการเรียนและการสอบแข่งขันมาก่อน ทำให้รู้ว่าควรเน้นทบทวนความรู้ในด้านไหนเป็นพิเศษ ทำให้โฟกัสกับเนื้อหาที่สำคัญได้มากขึ้น ทำให้สามารถทำคะแนนในการเรียนการสอบได้ดี

  2. ช่วยเสริมจุดอ่อนที่บางครั้งผู้เรียนก็อาจจะไม่รู้ตัว การ หาติวเตอร์ ที่เก่งๆมีประสบการณ์จะช่วยเสริมจุดแข็งและปรับลดจุดอ่อนที่มีอยู่ที่บางครั้งผู้เรียนก็ไม่รู้ตัว อย่างเช่น เป็นคนที่คิดวิเคราะห์ได้อย่างละเอียดรอบคอบแต่อาจจะทำให้ต้องเสียเวลากับโจทย์หนึ่งข้อมากเกินไปจนทำให้ทำข้อสอบไม่ทัน ซึ่งติวเตอร์ที่มีประสบการณ์จะช่วยชี้แนะให้ปรับจุดอ่อนตรงนี้ให้

  3. สามารถซักถามข้อสงสัยได้อย่างเต็มที่ ผู้เรียนหลายคนเมื่อเรียนในห้องเรียนอาจมีข้อสงสัยในบทเรียนแต่ไม่กล้าถาม หรืออาจารย์ผู้สอนในห้องไม่มีเวลาพอที่จะตอบคำถามที่สงสัย แต่การมาเรียนพิเศษส่วนตัวกับติวเตอร์สามารถซักถามในข้อที่สงสัยได้อย่างเต็มที่ ทำให้มีความเข้าใจในบทเรียนได้อย่างลึกซึ้งมากขึ้น

  4. ได้เรียนรู้เทคนิคและแนวทางในการทำข้อสอบ เพราะติวเตอร์ที่มาสอนเป็นคนที่มีประสบการณ์ในการทำข้อสอบเป็นอย่างดีมาก่อน ทำให้ผู้เรียนได้เรียนรู้เทคนิคการทำข้อสอบที่จะเป็นประโยชน์อย่างมากทั้งการสอบในโรงเรียนและการสอบเรียนต่อ

จะเห็นได้ว่าการ หาติวเตอร์ เพื่อช่วยสอนและทบทวนบทเรียนเป็นสิ่งที่มีความสำคัญ เพราะจะทำให้มีความรู้ในสิ่งที่เรียนได้แน่นขึ้น อีกทั้งยังได้เทคนิคในการทำข้อสอบและความรู้ต่างๆเพิ่มเติมเพื่อเสริมความได้เปรียบในการเรียนในห้องและการสอบเรียนต่อมากขึ้น