Protutor

บล็อค


FIND GOOD TUTOR

สอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน (สอบ HSK,HSKK)

สอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน HSK,HSKK

คงต้องยอมรับว่ากระแสโลกเปลี่ยนไป ประเทศจีนเริ่มสร้างอิทธิพลด้านการทหาร และเศรษฐกิจการค้า ฉะนั้นใครต้องการติดต่อสื่อสารกับคนจีน จะต้องใช้ภาษาจีนเพราะชาวจีนใช้ภาษาจีนกลางเป็นภาษาทางการ นั่นหมายความว่านักเรียนหรือบุคคลทำงาน และใครต้องการคบค้าสมาคมทำธุรกิจในกลุ่มคนจีน จะต้องศึกษาภาษาจีนกันอย่างต่อเนื่อง

นักวิชาการศึกษาจีนจึงกำหนดมาตรฐานความรู้ภาษาจีน โดยแบบทดสอบสากล ผ่านการสอบ Hanyu shuiping kaoshi หรือที่เรียกย่อ ๆ ว่า HSK และ Hanyu shuiping kouyu kaoshi หรือ HSKK ทั้งสองคือตัววัดทักษะระดับความรู้ภาษาจีน HSK และ HSKK เป็นการสอบวัดระดับความสามารถภาษาจีน เพื่อวัดความสามารถในการนำภาษาจีนไปใช้ในชีวิตประจำวัน เช่น การทำงาน หรือการเรียนในประเทศจีนผ่านตัวข้อสอบที่มีความมาตรฐานระดับสากล มีการจัดสอบ วัดระดับความรู้ภาษาจีนทั้งภายในประเทศจีนเอง และต่างประเทศเป็นประจำทุกปี

โดย Protutor ให้บริการจัดหาเรียนพิเศษจีน โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

สอบอย่างไร วัดกันอย่างไร

การสอบแบ่งออก 2 ส่วนคือ HSK จะสอบฟัง อ่าน เขียนซึ่งจะมีการแบ่งระดับ 1 – 6 และ HSKK เป็นการสอบทักษะด้านการพูด ทั้งหมด 3 ระดับ คือ ระดับต้น ระดับกลางและระดับสูงสำหรับผู้ที่ใช้ภาษาจีนเป็นภาษาที่สอง ดำเนินการโดย The Office of Chinese Language Council International: HANBAN ของรัฐบาลจีน เพื่อตอบสนองต่อความต้องการเรียนรู้ภาษาจีนของคนทั่วโลก

ผู้ที่ต้องการเรียนต่อประเทศจีนหรือทำงานที่เกี่ยวข้องกับการใช้ภาษาจีน สามารถใช้ผลสอบ HSK เป็นหลักฐานในการสมัครเรียนและสมัครงานได้ ** โดยผลสอบมีอายุ 2 ปี **

เรียนพิเศษจีน

แต่ละระดับ คือตัวสะท้อนอะไรได้บ้าง

HSK ระดับ 1

วัดความเข้าใจคำศัพท์และประโยคง่ายๆ สะท้อนว่าผู้เรียนเข้าใจการสื่อสารง่าย ๆ แบบพื้นฐาน ขณะที่คนทำงานกับคนจีนฟังคำสั่งง่าย ๆ ได้ ทดสอบว่ารู้คำศัพท์ประมาณ 150 คำ ค่าสมัครสอบ 500 บาท ระยะเวลาในการสอบ 40 นาที ข้อสอบมีจำนวน 40 ข้อ แบ่งเป็น ฟังเข้าใจ 20 ข้อ และ อ่านเข้าใจ 20 ข้อ คะแนนเต็มหัวข้อละ 100 คะแนน ต้องได้คะแนนรวม 120 ขึ้นไปจึงจะว่าสอบผ่าน

HSK ระดับ 2

ทดสอบว่าใช้ประโยคภาษาจีนง่ายๆ สื่อสารในชีวิตประจำวันได้ เพราะใครต้องการเรียนหลักสูตรเน้นภาษาจีนบรรยาย ต้องสื่อสาร ต้องทำกิจกรรมอะไรบางอย่างในชั้นเรียน ด้านคนทำงานระดับปฏิบัติการ เวลาประสบปัญหาจะสื่อสารกับหัวหน้างานอย่างเข้าใจ ทดสอบว่ารู้คำศัพท์ประมาณ 300 คำ ค่าสมัครสอบ 700 บาท ระยะเวลาในการสอบ 55 นาที ข้อสอบมีจำนวน 60 ข้อ แบ่งเป็น ฟังเข้าใจ 35 ข้อ และ อ่านเข้าใจ 25 ข้อ คะแนนเต็มหัวข้อละ 100 คะแนน ต้องได้คะแนนรวม 120 ขึ้นไปจึงจะว่าสอบผ่าน

HSK ระดับ 3

คือระดับความรู้ภาษาจีนใช้สื่อสารในชีวิตประจำวันแบบสลับซับซ้อน ด้านการเรียนผู้เรียนจะเข้าใจ ลำดับความคิดกระบวนการเรียนรู้จากผู้สอนได้ ใครทำงานจะนำเสนอแผนงานต่อผู้บริหารได้ การสอบจะวัดรู้คำศัพท์ประมาณ 600 คำ ค่าสมัครสอบ 900 บาท ระยะเวลาในการสอบ 90 นาที ข้อสอบมีจำนวน 80 ข้อ แบ่งเป็น ฟังเข้าใจ 40 ข้อ อ่านเข้าใจ 30 ข้อ และการเขียน 10 ข้อ คะแนนเต็มหัวข้อละ 100 คะแนน ต้องได้คะแนนรวม 180 ขึ้นไปจึงจะสอบผ่าน

HSK ระดับ 4

ระดับความรู้ขั้นสื่อสารกับเจ้าของภาษาได้เป็นอย่างดี ผู้เรียนจะสื่อสารกับอาจารย์ผู้สอน แบบสื่อกันเหมือนคนไทยคุยกันเอง คนทำงานจะพูดคุยแบบปกติในองค์การ เวลาทำงานร่วมกัน สอบวัดระดับความรู้คำศัพท์ประมาณ 1,200 คำ ค่าสมัครสอบ 1,200 บาท ระยะเวลาในการสอบ 105 นาที ข้อสอบมีจำนวน 100 ข้อ แบ่งเป็น ฟังเข้าใจ 45 ข้อ อ่านเข้าใจ 40 ข้อ และการเขียน 15 ข้อ คะแนนเต็มหัวข้อละ 100 คะแนน ต้องได้คะแนนรวม 180 ขึ้นไปจึงจะถือว่าสอบผ่าน

เรียนพิเศษจีน

ติวเตอร์ภาษาจีน

HSK ระดับ 5

แบบทดสอบต้องการทราบว่าผู้รับการทดสอบนั้นใช้ภาษาจีนในการอ่านนิตยสาร หนังสือพิมพ์ ดูรายการโทรทัศน์ของประเทศจีนเข้าใจ ผู้เรียนกล่าวสุนทรพจน์ภาษาจีนได้ และคนทำงานใช้ชีวิตแบบคนจีนตามปกติ ต้องรู้คำศัพท์ประมาณ 2,500 คำ ค่าสมัครสอบ 1,600 บาท ระยะเวลาในการสอบ 125 นาที ข้อสอบมีจำนวน 100 ข้อ แบ่งเป็น ฟังเข้าใจ 45 ข้อ อ่านเข้าใจ 45 ข้อ และการเขียน 10 ข้อ คะแนนเต็มหัวข้อละ 100 คะแนน ต้องได้คะแนนรวม 180 ขึ้นไปจึงจะถือว่าสอบผ่าน

HSK ระดับ 6

ผู้ทดสอบต้องเข้าใจข่าวภาษาจีนในระดับยากทั้งการฟังและอ่าน ใช้ภาษาจีนถ่ายทอดความคิด ความรู้สึกได้ทั้งการพูดและการเขียน เพราะทั้งนักเรียนและคนทำงานต้อง อาศัยอยู่ในประเทศจีนระยะเวลานาน กว่าจะเสร็จภาระกิจ รู้คำศัพท์ประมาณ 5,000 คำ ค่าสมัครสอบ 2,000 บาท ระยะเวลาในการสอบ 140 นาที ข้อสอบมีจำนวน 101 ข้อ แบ่งเป็น ฟังเข้าใจ 50 ข้อ อ่านเข้าใจ 50 ข้อ และการเขียน 1 ข้อ คะแนนเต็มหัวข้อละ 100 คะแนน ต้องได้คะแนนรวม 180 ขึ้นไปจึงจะสอบผ่าน เมื่อก่อนภาษาจีนกลางยังไม่ค่อยมีคนสนใจเรียน เพราะประเทศจีนยังปิดประเทศ แต่วันนี้ประเทศจีนคือมหาอำนาจทางเศรษฐกิจแล้ว.

หากสนใจติวเตอร์ หรือติวเตอร์ตัวต่อตัว สามารถกดเข้าลิ้งนี้ เพื่อหาติวเตอร์ภาษาจีน กับ Protutor ได้เลยครับ