Protutor

บล็อค


FIND GOOD TUTOR

ติวเตอร์คืออะไร

ติวเตอร์หรือครูสอนพิเศษ (tutor) คือผู้ที่ให้การช่วยเหลือ / อนุบาล ให้กับบุคคลบุคคลหนึ่งหรือหลายบุคคลในวิชาหนึ่ง ๆ อาทิครูสอนพิเศษอังกฤษ ครูสอนพิเศษเลข ครูสอนพิเศษฟิสิกส์ เป็นต้น ติวเตอร์จะใช้ระยะเวลาเป็นหลักชั่วโฒงต่อวัน ต่ออาทิตย์ หรือต่อเดือน เพื่อที่จะถ่ายทอดความรู้ในวิชานั้น ๆ ให้แก่นักเรีนย

สอนพิเศษ

การสอนติวเตอร์สามารถเกิดขึ้นได้ในหลายสภาพแวดล้อม เช่นในห้องเรียน ในศูนย์เรียนพิเศษ หรือแม้แต่ที่บ้านของติวเตอร์ครูสอนพิเศษหรือนักเรียนเองก็ได้

ประวัติศาสตร์

การติวนั้นเริ่มจากแบบไม่เปนทางการ (informal) และเป็นการเรียนการสอนเพิ่มเติมแบบไม่มีแบบแผน ย้อนกลับไปตั้งแต่สมัยกรีกโบราณ ติวเตอร์จะทำการสอนเมื่อมีนักเรียนต้องการเรียน โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ผู้เรียนได้รับความรู้ในสาขาวิชาหนึ่ง ๆ

แนวการสอนพิเศษนั้นเริ่มเป็นแบบแผนมากขึ้นหลังศตวรรษที่ 20 หลังจากการให้ความสำคัญต่อการเรียนการสอน และสถาบันติวเตอร์ต่าง ๆ อาทิการสมัครติวเตอร์ การประเมิณติวเตอร์

ตั้งแต่ศตวรรษที่ 20 เป็นต้นมา การศึกษานั้นมีการกระจายตัวอย่างรวดเร็ว ดังนั้นความต้องการการสอนพิเศษย่อมเพิ่มขึ้นตามมา