รูปติวเตอร์

พี่พลอย

จบปริญญาเอก

เป็นคนสนุกสนาน คุยเก่ง เกรียนหน่อยๆ ไม่ค่อยเหมือน ดร. ทั่วไป

😀ทำไมถึงต้องเรียนกับพี่พลอย

สอนพิเศษวิชาวิทยาศาสตรb ระดบั มัธยมศึกษาตอนต,น (ม.1-ม.3)
สอนพิเศษวิชาคณิตศาสตรbระดับมัธยมศกึษาตอนต,น(ม.1-ม.3)
สอนเน้ือหาสําคัญ วิเคราะหb และฝกTM เทคนิคการทําข,อสอบ O-NET ระดบั ป.6 ม.3 ม.6
สอนได้ทั้ง หลักสูตรไทยและ EP

📚วิชาที่เปิดสอน

🔢คณิตศาสตร์

👨🏻‍🔬วิทยาศาสตร์

📙ตัวอย่างคอร์สที่เปิดสอน

📖เลข ป.3

📖เลข ป.4

📖เลข ป.5

📖เลข ป.6

📖ติวเข้า ม.1

📖วิทย์ ป.4

📖วิทย์ ป.5

📖วิทย์ ป.6

📖วิทย์ ม.1

📖วิทย์ ม.2

📖วิทย์ ม.3

📖ติวเข้า ม.4

🚕สถานที่

คลิกเพื่อดูแผนที่


📝ประวัติการศึกษา

🎓
จบการศึกษา

ได้ทุนเรียนปริญญาโท-เอก สาขาปิโตรเคมี (นานาชาติ) ที่ The Petroleum and Petrochemical college chulalongkorn university
งานวิจัยได้ตีพิมพ์ในวารสารนานาชาตและกำลังทำเรื่องจดสิทธิบัตร เป็นนักวิชาการ สสวท ทำหน้าที่อบรมครู และ แต่งหนังสือเรียนวิทย์ เพิ่มเติม

🤔รีวิวโดยนักเรียน


💸ราคา

(อย่างต่ำครั้งละ 1.5 ชั่วโมง)


200 บาท/ชม
200 บาท/ชม
200 บาท/ชม
250 บาท/ชม
200 บาท/ชม
250 บาท/ชม
250 บาท/ชม
200 บาท/ชม
200 บาท/ชม
200 บาท/ชม
250 บาท/ชม
200 บาท/ชม
250 บาท/ชม
200 บาท/ชม
250 บาท/ชม
250 บาท/ชม
250 บาท/ชม
250 บาท/ชม
250 บาท/ชม
250 บาท/ชม
242 บาท/ชม
242 บาท/ชม
242 บาท/ชม
242 บาท/ชม
242 บาท/ชม
242 บาท/ชม
242 บาท/ชม
242 บาท/ชม
242 บาท/ชม
242 บาท/ชม
242 บาท/ชม
242 บาท/ชม
242 บาท/ชม
242 บาท/ชม
242 บาท/ชม
242 บาท/ชม
242 บาท/ชม
242 บาท/ชม
242 บาท/ชม
242 บาท/ชม
242 บาท/ชม
242 บาท/ชม
242 บาท/ชม
242 บาท/ชม
242 บาท/ชม
242 บาท/ชม
242 บาท/ชม
242 บาท/ชม
242 บาท/ชม
242 บาท/ชม
242 บาท/ชม
242 บาท/ชม
242 บาท/ชม
242 บาท/ชม
242 บาท/ชม
242 บาท/ชม
242 บาท/ชม
242 บาท/ชม
242 บาท/ชม
242 บาท/ชม
242 บาท/ชม
242 บาท/ชม
242 บาท/ชม
242 บาท/ชม

ช่วยเหลือ / สอบถาม ? ติดต่อสอบถาม / แนะนำฟีเจอร์ ขอบคุณสำหรับข้อความ หากเป็นคำถามจะมีการติดต่อท่านกลับทางอีเมลล์โดยเร็ว
ส่ง